12/10/2018 11:22
Xem với cỡ chữ

Dự thảo Quy chế mới về bảo lãnh tín dụng: VDB sẽ được từ chối bảo lãnh trong một số trường hợp

Tại dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn tại ngân hàng thương mại đã quy định cụ thể một số trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, VDB được từ chối thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh trong các trường hợp sau: Ngân hàng thương mại giải ngân một phần hoặc toàn bộ vốn vay không đúng mục đích đầu tư vào dự án đã ghi trong hợp đồng tín dụng; doanh nghiệp sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay không đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng và ngân hàng thương mại chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay đối với doanh nghiệp.
Ngoài ra, ngân hàng thương mại không thực hiện đúng các nghĩa vụ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng và các văn bản có liên quan; ngân hàng thương mại không giải ngân đủ vốn vay đúng theo cam kết tại Hợp đồng tín dụng đã ký với doanh nghiệp mà không có lý do chính đáng được VDB chấp thuận, dẫn tới dự án/khoản vay không đủ vốn để thực hiện theo đúng quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hoặc phương án sản xuất kinh doanh đã được VDB thẩm định, chấp thuận bảo lãnh… cũng thuộc diện không được bảo lãnh.
VDB được từ chối thực hiện một phần nghĩa vụ bảo lãnh trong các trường hợp, như: Doanh nghiệp sử dụng một phần vốn vay, một phần tài sản hình thành từ vốn vay không đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng và ngân hàng thương mại chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay đối với doanh nghiệp. VDB từ chối trả nợ thay đối với số vốn vay tương ứng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu không tham gia thực hiện dự án đầu tư theo cơ cấu vốn ban đầu của dự án./.

Đào Huyền - Theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :